Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Členství v AICM:

 

1 ) Členství v AICM je individuální, kolektivní nebo čestné

a)       Individuálním členem se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s programem a stanovami asociace, u osob mladších 18-ti
let je podmínkou členství souhlas zákonného zástupce.

b)       Kolektivním členem se může stát nekomerční právnická osoba nebo její organizační složka v případě, že toto umožňuje její statut
a v případě, že je ochotna a schopna podílet se organizačně i ekonomicky na činnosti asociace. Každý příslušník kolektivního člena má
práva a povinnosti člena individuálního.

c)       Čestným členem se může stát, na základě rozhodnutí valné hromady a se svým souhlasem, fyzická osoba, která se významně podílí
nebo podílela na rozvoji Informačních center mládeže v České republice.

 

2) Členství v AICM je dobrovolné a výběrové. O členství rozhoduje výkonný výbor AICM

3) Členství v AICM vzniká podáním přihlášky (při prvním vstupu do AICM),  dále každoroční  registrací na předepsaných formulářích a zaplacením ročního členského příspěvku (jeho výše je stanovena valnou hromadou AICM).

 

 

Statut člena AICM:

 

1)      Členství s hlasem rozhodným:

Tento statut získá zřizovatel ICM, který obdrží pro své ICM "Certifikát kvality poskytovaných služeb ICM".

Člen má navíc právo rozhodovat,  volit a být volen do orgánů AICM.

 

2)      Členství s hlasem poradním:

Tento statut získá automaticky člen po vstupu do AICM.

 

Další informace:

Potřebné formuláře (přihláška, registrace) je také možno získat  u sekretáře AICM - sekretar@icmcr.cz

Vyplněné předepsané formuláře zasílejte na adresu sekretariátu AICM , ICM Husovo náměstí 4, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Členské poplatky ( 2 500,- Kč) uhraďte nejpozději do 31. ledna  daného správního roku na účet AICM Číslo: 150 689 843 / 0600
GE Money, a.s., pobočka Český Krumlov, Latrán 149, PSČ 381 01  (Jako variabilní symbol použijte IČ zřizovatele ICM)