Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

 

 

EVROPSKÁ MLÁDEŽNICKÁ INFORMAČNÍ CHARTA

 

 

Přijato v Bratislavě (Slovenská Republika) 19. listopadu 2004

15. valným shromážděním

Evropské mládežnické informační a poradenské agentury

ERYICA

 

 

 

Prohlášení

 

V komplexních společnostech a v integrované Evropě, která před nás staví mnoho problémů, ale i možností, je přístup k informacím a schopnost je analyzovat a používat pro mladé Evropany stále důležitější. Mládežnické informační služby jim mohou pomoci v dosažení jejich snah a prohloubit jejich aktivní zapojení do života společnosti. Informace by měly být podávány v takové formě, aby poskytovaly mladým více možností, a aby zvyšovaly jejich nezávislost a soběstačnost.

 

Respekt pro demokracii, lidská práva a základní svobody je založen i na právu všech mladých lidí na přístup k úplným, objektivním, srozumitelným a spolehlivým informacím, které by jim byly schopny poskytnout odpovědi na všechny jejich otázky a vyhověly jejich potřebám. Toto právo na informovanost bylo uznáno Všeobecnou deklarací lidských práv, Dohodou o právech dítěte, Evropskou dohodou o ochraně lidských práv a základních svobod a také Doporučením (90) 7 Rady Evropy týkající se informací a poradenství pro mládež v Evropě. Toto právo je i základním principem informační činnosti vyvíjené Evropskou unií pro mládež.

 

 

Úvod

Základní práce mládežnické informační služby se soustřeďuje na zájmy mladých a zahrnuje škálu různých činností: podávání informací a rad, poradenství, vedení a podporování mladých, rozvoj přátelských vztahů s mladými lidmi, trénování a sportovní vedení, budování mládežnické sítě a kontaktů na specializované služby. Tyto služby mohou být poskytovány mládežnickými informačními středisky, mládežnickými informačními službami v jiných organizacích nebo pomocí elektronických a jiných médií. Veškeré formy základní mládežnické informační činnosti by se měly řídit základními principy uvedenými v této Chartě. Tyto principy tak tvoří standard minimální úrovně a kvality, který by měl být zaveden ve všech zemích jako základ všeobecného, celistvého a koordinovaného přístupu k informační činnosti pro mladé, která je součástí mládežnického politického programu.

 

Principy

 

Tyto principy tvoří směrnice pro základní mládežnickou informační práci a jejich cílem je zaručit práva mladých lidí na informovanost:

 

 

1.         Mládežnická informační centra a služby musí být přístupná všem mladým lidem bez rozdílu.

 

2.         Mládežnická informační střediska a služby zaručují rovný přístup k informacím pro všechny mladé lidi, bez ohledu na jejich postavení, původ, pohlaví, náboženství nebo sociální postavení. Zvláštní pozornost by měla být věnována znevýhodněným skupinám mladých lidí se zvláštními potřebami.

 

3.         Mládežnická informační střediska a služby by měly být snadno přístupné bez předem domluvené schůzky. Měla by pro mladé lidi být přitažlivá a měla by mít přátelskou atmosféru. Otevírací hodiny těchto středisek by měly vyhovovat potřebám mladých lidí.

 

4.         Informace budou poskytovány na základě požadavků mládeže a na základě posouzení informačních potřeb mladých lidí. Měly by se zaměřovat na všechna témata, která mohou být pro mladé lidi zajímavá, a jejich obsahové složení by se mělo vyvíjet tak, aby do informací byla zahrnuta i nově vznikající témata.

 

5.         Osobnost každého uživatele služeb bude řádně respektována a odpověď na každou otázku bude poskytnuta adresně danému uživateli. Služby budou poskytovány způsobem, který uživatelům umožní samostatně se do informačního procesu zapojit, podpoří jejich samostatnost a rozvine jejich schopnosti analyzovat a používat informace.

 

6.         Mládežnické informační služby budou poskytovány zdarma.

 

7.         Informace budou poskytovány způsobem, který respektuje právo uživatelů na ochranu jejich soukromí a na nezveřejňování jejich totožnosti.

 

8.         Informace jsou poskytovány profesionálním způsobem speciálně vyškoleným personálem.

 

9.         Nabízené informace jsou úplné, aktuální, praktické a pro uživatele snadno použitelné.

 

10.       Při poskytování informací je vyvíjena maximální snaha zajistit objektivitu informací používáním několika informačních zdrojů a ověřováním informací.

 

11.       Poskytované informace nebudou podléhat žádným náboženským, politickým, ideologickým nebo komerčním vlivům.

 

12.       Mládežnická informační střediska a služby se budou snažit oslovit co největší počet mladých lidí způsobem, který je účinný a vhodný pro rozdílné skupiny mládeže a jejich potřeby, a budou přitom používat kreativní a inovativní strategie, metody a nástroje.

 

13.       Mladým lidem bude poskytnuta příležitost vhodným způsobem se zapojit do jednotlivých fází mládežnických informačních aktivit, a to na místní, národní a mezinárodní úrovni. Mezi tyto aktivity může kromě jiného patřit průzkum informačních potřeb, zpracování a poskytování informací, řízení a hodnocení informačních služeb a projektů a aktivity v rámci skupin vrstevníků.

 

14.       Mládežnická informační střediska a služby budou zapojeny do spolupráce s dalšími službami a strukturami určenými pro mladé lidi, a to především ve stejné geografické oblasti, a budou spolupracovat se zprostředkovateli a dalšími orgány, které se věnují práci s mladými lidmi.

 

 

15.       Mládežnická informační střediska a služby budou napomáhat mladým lidem v přístupu k informacím poskytovaným prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií a budou rozvíjet jejich dovednosti při používání těchto technologií.

 

16.       Žádný subjekt financující mládežnické informační aktivity nesmí vystupovat způsobem, který by mládežnickým informačním střediskům nebo službám znemožňoval uplatňování principů této charty.

 

© ERYICA – 2004