Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Stanovy

Občanské sdružení

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice o.s.

I. Úvodní ustanovení (preambule)

Informace a poradenství zaměřené na mládež sehrávají v současné demokratické společnosti nezastupitelnou roli. Mohou mladým lidem pomoci uskutečňovat jejich osobní přání a představy týkající se všech aspektů jejich života. Možnosti svobodného a nezávislého získávání srozumitelných a pravdivých informací, které jsou oproštěny od jakékoliv diskriminace a ideologie, podporují odpovědnou účast mladých lidí na životě společnosti v národní, evropské a světové dimenzi.

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice o.s. je založena podle zákona č. 83 / 1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších právních úprav jako občanské sdružení, které přijímá tyto stanovy:

II. Název občanského sdružení

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice o.s.

III. Sídlo občanského sdružení

PRAHA

Senovážné náměstí 24, Praha 1

IV. Cíle a zaměření občanského sdružení

1.       Asociace je dobrovolným sdružením občanů, jejichž zájmem je podpora a pomoc při rozvoji sítě Informačních center pro mládež na území České republiky.

2.       Asociace je organizací nepolitickou, nezávislou na církvích, hnutích a ideologiích, stejně jako na orgánech státní moci a správy.

3.       Asociace naplňuje a hájí zájmy, potřeby a práva mládeže v oblasti poskytování a zprostředkovávání informací, které nejsou zatíženy diskriminací, jakoukoliv ideologií či jinými předsudky dle demokratických principů uvedených v “Evropské chartě informací pro mládež”, která byla přijata dne 3. prosince 1993 na 4. všeobecném shromáždění ERYICA v Bratislavě.

4.       Svou činnost asociace zaměřuje především na vytváření všech podmínek a aspektů v oblasti kvalitativního i kvantitativního rozvoje poskytování informací pro mládež.

5.       Asociace úzce spolupracuje se všemi státními, nestátními, soukromými a dalšími subjekty v České republice i mimo ni, které mají shodné či podobné zájmy.

6.       Asociace zároveň předkládá náměty a doporučení ke koncepcím všech informačních systému a aktivit, které se mohou dotýkat oblasti informací pro mládež v České republice.

7.       Asociace realizuje vzdělávací, konzultační a expertní služby pro své členy i partnerské instituce a organizace. Vytváří a poskytuje odborný a metodický materiál z oblasti své činnosti.

8.       Asociace vykonává svoji činnost na celém území České republiky.

 

 

V. Členství

1.       Členství v asociaci je dobrovolné a výběrové.

2.       Členem asociace se může stát jakákoliv osoba bez ohledu na věk a pohlaví, politickou, náboženskou nebo národnostní příslušnost, pokud bude dobrovolně plnit cíle asociace a bude dodržovat a prosazovat cíle asociace.

3.       Členem se stává každý zájemce registrací. Registraci provádí výkonný výbor, jehož rozhodnutí je ve věcech členství konečné.

4.       Členství je individuální, kolektivní nebo čestné.

a)       Individuálním členem se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s programem a stanovami asociace, u osob mladších 18-ti let je podmínkou členství souhlas zákonného zástupce.

b)       Kolektivním členem se může stát nekomerční právnická osoba nebo její organizační složka v případě, že toto umožňuje její statut a v případě, že je ochotna a schopna podílet se organizačně i ekonomicky na činnosti asociace. Každý příslušník kolektivního člena má práva a povinnosti člena individuálního.

c)       Čestným členem se může stát, na základě rozhodnutí valné hromady a se svým souhlasem, fyzická osoba, která se významně podílí nebo podílela na rozvoji Informačních center mládeže v České republice.

5.       Členství v asociaci je dále podmíněno ochotou při naplňování základních principů a všeobecných kritérií pro zabezpečování a poskytování informací pro mládež, jež jsou uvedeny v “Evropské chartě informací pro mládež”.

6.       Práva a povinnosti členů

Každý člen má právo:

-          aktivně se podílet na veškeré činnosti asociace

-          být zastoupen jedním zástupcem ve valné hromadě asociace

-          projevit svobodně a volně svůj názor na činnost asociace

-          vznášet připomínky a náměty k činnosti asociace a být osobně přítomen při projednávání svých připomínek a námětů v orgánech sdružení

-          využívat všech výhod poskytovaných asociací svým členům

-          vystoupit z asociace

Člen s hlasem rozhodným má navíc právo:

-          rozhodovat, volit a být volen do orgánů asociace

Každý člen má povinnosti:

-          dodržovat stanovy asociace

-          hájit čest asociace navenek a reprezentovat ji při jednání s jinými subjekty

-          řádně se registrovat a včas platit členské příspěvky

7.       Členství v asociaci může zaniknout těmito způsoby

-          vystoupením člena na základě písemného oznámení doručeného výkonnému výboru

-          rozhodnutím valné hromady asociace

 

 

VI. Organizace asociace

1.       Nejvyšším orgánem asociace je valná hromada všech členů, která se schází nejméně jednou ročně. Valná hromada volí výkonný výbor, rozhoduje o zásadních otázkách činnosti asociace, mění a doplňuje stanovy, schvaluje roční rozpočet a výroční zprávu.

2.       Výkonným orgánem, který řídí činnost asociace v období mezi zasedáními valné hromady je výkonný výbor v čele s předsedou. Výkonný výbor je nejméně tříčlenný, při vyšším počtu členů pak musí být počet členů vždy lichý. Výkonný výbor je volen na dobu dvou let a za svoji činnost odpovídá valné hromadě.

3.       V čele asociace stojí a navenek ji zastupuje předseda, volený jmenovitě valnou hromadou. Předseda může pověřit kteréhokoliv člena asociace jednáním za asociaci v případě, že je k tomuto pověřený člen občansky a odborně způsobilý.

4.       Běžnou agendu asociace zajišťuje jednatel asociace - manažer, který je členem výkonného výboru. Jednatele volí ze svého středu výkonný výbor asociace. Jednatel je zároveň statutárním zástupcem předsedy asociace.

5.       Výkonný výbor dále ze svých členů volí hospodáře a případně další funkcionáře.

6.       Pro kontrolu hospodaření volí valná hromada tříčlennou kontrolní komisi s funkčním obdobím v délce dvou let.

7.       Jednání, volby orgánů a odborných pracovních skupin se řídí jednacím řádem, který schvaluje valná       hromada asociace.

8.       Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li valná hromada usnášeníschopná, koná se náhradní valná hromada s totožným programem na stejném místě o hodinu později. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných. Jednání, volby orgánů a odborných pracovních skupin se řídí jednacím řádem, který schvaluje valná hromada sdružení

VII.Hospodaření asociace

1.       Asociace je samostatně hospodařící neziskovou organizací.

2.       Asociace hospodaří s prostředky, které získává z členských příspěvků, darů, grantů a případně z poplatků za uskutečňované akce a dalšími způsoby.

3.       Každý člen platí členské příspěvky, jejichž výši schvaluje na běžný rok valná hromada.

4.       Za hospodaření odpovídá výkonný výbor, který výsledky hospodaření zveřejňuje ve výroční zprávě.

5.       Ze získaných prostředků hradí asociace přednostně aktivity, které jsou vyvíjeny v souladu s cíli asociace, dále pak administrativu a výdaje orgánů, odměny za činnost ve prospěch asociace, propagační a tiskové materiály a další výdaje potřebné pro činnost asociace.

6.       Hospodaření asociace se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

1.       Asociace je právnickou osobou se všemi z této skutečnosti vyplývajícími právy a povinnostmi

2.       Asociace zahajuje svoji činnost dnem registrace podle platných právních předpisů.

3.       Asociace zanikne v případě, že tak rozhodne valná hromada.

4.       V případě zániku Asociace valná hromada rozhodne také o jejím majetku.

Za výkonný výbor:

  • Mgr. Vlastimil K o p e č e k
  • Mgr. Josef S v o b o d a
  • Dr. Václav P a v l í k