Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

ASOCIACE PRO PODPORU ROZVOJE INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČESKÉ REPUBLICE, Z.S.

 

STANOVY SPOLKU

 

Preambule

Informace a poradenství zaměřené na děti a mládež sehrávají v současné demokratické společnosti nezastupitelnou roli. Mohou mladým lidem pomoci uskutečňovat jejich osobní přání a představy týkající se všech aspektů jejich života. Možnosti svobodného a nezávislého získávání srozumitelných a pravdivých informací, které jsou oproštěny od jakékoliv diskriminace a ideologie, podporují odpovědnou účast mladých lidí na životě společnosti v národní, evropské a světové dimenzi. Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice je založena podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v úplném znění jako zapsaný spolek, který přijímá tyto stanovy.

 

Čl. I

Název a sídlo

Název: Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice, z. s. (dále jen „spolek“)

Sídlo: Český Krumlov, Česká republika

Anglický ekvivalent názvu spolku: Association for the Support and Development of Youth Information Centres Czech Republic

 

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je všestranná podpora a hájení zájmů svých členů, potřeb a práv dětí a mládeže i jejich organizací a ostatních nestátních neziskových organizací v oblasti poskytování a zprostředkování informačně poradenských a konzultačních služeb.

 

Čl. III

Hlavní činnost spolku

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II., coby společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

 1. vykonávání činnosti spolku na celém území České republiky,

 2. hájení zájmů svých členů, dětí, mládeže a pracovníků s mládeží i jejich organizací a ostatních nestátních neziskových organizací v oblasti poskytování a zprostředkování informačně poradenských a konzultačních služeb,

 3. propagace aktivit spolku na celostátní i mezinárodní úrovni,

 4. informační, poradenské, vzdělávací a konzultační aktivity,

 5. předkládání námětů a doporučení ke koncepcím všech informačních systémů a aktivit, které se mohou dotýkat oblasti informací pro mládež a o mládeži v České republice,

 6. účasti na konzultačních a rozhodovacích procesech, správních a jiných řízeních, týkajících se zájmů, potřeb a požadavků dětí, mládeže a pracovníků s mládeží,

 7. aktivního vytváření příhodných podmínek pro kvalitativní i kvantitativní rozvoj v oblasti poskytování informačně poradenských služeb pro děti, mládež a pracovníky s mládeží,

 8. praktické spolupráce se všemi státními, nestátními, soukromými a dalšími subjekty v České republice i mimo ni, které mají shodné či podobné zájmy,

 9. zapojení dobrovolníků do činnosti spolku a podporou dobrovolnictví obecně,

 10. pořádání seminářů, přednášek a konferencí podporujících formální i neformální vzdělávání dětí, mládeže, pracovníků s mládeží i nejširší veřejnosti, 

 11. podpory a realizace volnočasových aktivit pro děti a mládež v návaznosti na poskytování informačně poradenských služeb,

 12. vydavatelská a publikační činnost související s oblastí informací pro mládež a o mládeži,

 13. přípravy a realizace projektů směřujících k vícezdrojovému financování aktivit a činností zapsaného spolku.

 

Čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členství ve spolku je dobrovolné.

 2. Členem spolku se může stát zřizovatel a provozovatel Informačního centra pro mládež, právnická nebo fyzická osoba starší 18 let bez ohledu na politickou, náboženskou nebo národnostní příslušnost, pokud bude dobrovolně plnit a prosazovat cíle spolku.

 3. Členství ve spolku je podmíněno ochotou naplňovat základní principy a všeobecná kritéria pro zabezpečování a poskytování informací pro mládež, jež jsou uvedeny v „Evropské chartě informací pro mládež“.   

 4. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky žadatele o členství výkonným výborem a úhradou členského příspěvku. Výkonný výbor spolku rozhoduje o přijetí člena na svém nejbližším zasedání.

 5. Člen spolku má právo:

  1. aktivně se podílet na veškeré činnosti spolku,

  2. projevovat svobodně a volně svůj názor na činnost spolku,

  3. vznášet návrhy, připomínky a náměty k činnosti a orgánům spolku a být osobně přítomen při jejich projednávání, 

  4. účastnit se jednání členských schůzí spolku a podílet se hlasováním na rozhodování,

  5. volit předsedu spolku, členy výkonného výboru, revizora ad.

  6. být volen do orgánů spolku,

  7. využívat všech výhod poskytovaných spolkem svým členům,

  8. vystoupit ze spolku.

 6. Člen spolku má povinnost:

  1. dodržovat stanovy AICM ČR

  2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

  3. aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,

  4. plnit usnesení orgánů spolku,

  5. řádně a včas platit členské příspěvky.

 7. Členství ve spolku zaniká:

  1. doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi spolku,

  2. úmrtím člena spolku – fyzické osoby,

  3. ukončením činnosti člena spolku – právnické a fyzické osoby,

  4. rozhodnutím členské schůze spolku v případě, že člen

   1. se nezúčastní bez řádné omluvy zasedání členské schůze spolku,

   2. porušuje opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánů spolku stanovy spolku

   3. či z jiného důvodu stanoveného zákonem.

  5. zánikem spolku.

 

Čl. V

Orgány spolku

 1. Členská schůze spolku

Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která je svolávána předsedou spolku a nebo nadpoloviční většinou členů spolku písemně a nebo elektronicky podle potřeby, nejméně však jednou ročně.  Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Není-li členská schůze usnášeníschopná, koná se náhradní členská schůze s totožným programem. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných. Jednání, volby orgánů a odborných pracovních skupin se řídí jednacím řádem, který schvaluje členská schůze spolku. Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy či výkonného výboru spolku. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

 1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,

 2. volí předsedu a odvolává jej,

 3. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok,

 4. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,

 5. rozhoduje o vyloučení členů,

 6. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,

 7. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,

 8. rozhoduje o provozování kanceláře spolku,

 9. pro kontrolu hospodaření volí tříčlennou kontrolní komisi s funkčním obdobím v délce tří let,

 10. rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku,

 11. rozhoduje o zániku spolku.

 1. Výkonný výbor spolku

Výkonným orgánem, který řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze je výkonný výbor.  Výkonný výbor je nejméně tříčlenný, při vyšším počtu členů pak musí být počet členů vždy lichý. Členem výkonného výboru je předseda spolku – statutární orgán. Výkonný výbor je volen na dobu pěti let a za svoji činnost odpovídá členské schůzi.  O rozhodnutích přijatých na zasedání výkonného výboru pořizuje pověřený člen výboru zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání výkonného výboru.

 1. Předseda spolku – statutární orgán

Předseda je statutárním orgánem spolku, voleným jmenovitě členskou schůzí spolku na dobu pěti let. Je oprávněn jednat za spolek ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku. Předseda se funkce ujímá den následující po dni volby.

Předseda spolku je povinen:

 1. svolávat zasedání členské schůze,

 2. vést řádně agendu členské schůze a veřejný seznam členů spolku,

 3. archivovat veškeré zápisy ze zasedání členských schůzí,

 4. předkládat členské schůzi ke schválení strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.

Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen nebo zaměstnanec spolku.

 1. Jednatel spolku

Běžnou agendu spolku může v případě potřeby zajišťovat jednatel spolku. Jednatele volí výkonný výbor spolku.

 1. Revizor spolku

Pro kontrolu hospodaření spolku, může valná hromada zvolit revizora spolku.  Revizor kontroluje hospodaření spolku.  

 

Čl. VI

Hospodaření spolku

 1. Spolek je samostatně hospodařící neziskovou organizací.

 2. Spolek hospodaří s prostředky, které získává z členských příspěvků, darů, grantů a případně z poplatků za služby. 

 3. Každý člen spolku platí členské příspěvky, jejichž výši schvaluje na běžný rok členská schůze.

 4. Za hospodaření odpovídá výkonný výbor, který výsledky hospodaření zveřejňuje ve výroční zprávě.

 5. Ze získaných prostředků hradí spolek přednostně aktivity, které jsou vyvíjeny v souladu s cíli spolku, dále pak administrativu a výdaje orgánů, odměny za činnost ve prospěch spolku, propagační a tiskové materiály a další výdaje potřebné pro činnost spolku.

 6. Hospodaření spolku se řídí obecně závaznými právními předpisy.

 

Čl. VII

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek je samostatnou právnickou osobou se všemi z této skutečnosti vyplývajícími právy a povinnostmi.

 2. Spolek zahajuje svoji činnost dnem registrace podle platných právních předpisů.

 3. Spolek zanikne v případě, že tak rozhodne členská schůze.

 4. V případě zániku spolku členská schůze rozhodne také o jeho majetku.

 

Čl. VIII

Způsob majetkového vypořádání při zániku spolku

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Účinnost od      8.4.2016

V Brně              dne 8.4.2016

 

 

 

 

Zapsal: Kateřina Opatrná

Předsedkyně návrhové komise

 

 

Ověřil:

Mgr. Vlastimil Kopeček

Předseda AICM ČR

 

 

Mgr. Josef Svoboda

Člen výkonného výboru AICM ČR