Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

Členská ICM AICM ČR a ZIPCEM se setkala v Brně
17.12.2018, Vlastimil Kopeček
Ve dnech 9. a 10. prosince 2018 se v brněnském vzdělávacím centru CČSH Zahrada na tématickém vzdělávacím semináři setkali zástupci členských informačních center pro mládež české AICM ČR a slovenského ZIPCEM. Od posledního společného vzdělávacího a zkušenostního setkání, které se uskutečnilo v listopadu 2017 v Českém Krumlově, uplynul již více než rok a tak letos byl v Brně program dost nabitý… V úvodních částech programu se účastníci se vzájemně informovali o tom, jaká je situace v českých a slovenských ICM, jak se vyvíjí členská základna, jaký je postoj státních orgánů v obou zemích k oblasti informací pro mládež, jak reagují česká a slovenská informační centra pro mládež na změny ve společnosti a na potřeby mladých lidí atd.
Právě poslednímu z výše uvedených bodů - současnému obsahu a perspektivním činnostem ICM v budoucnosti - byl věnován největší časový prostor brněnského setkání.
Česká i slovenská ICM a obě jejich střešní organizace akcentují společenské, vzdělanostní, technologické a další posuny u svých současných cílových skupin, kterými jsou především děti a mládež a postupně, v rámci svých možností, pracují na rozšiřování portfolia svých služeb a programů. Vedle informací a s nimi souvisejícího poradenství, tak začínají být již delší dobu aktuální a ze strany cílových skupin žádané oblasti například neformálního vzdělávání, podpory vzdělávání formálního či produkce informačních a vzdělávacích materiálů ad.

Co se týče tématických oblastí, tak v obou zemích jsou v současné době nejvíce aktuální témata prevence xenofobie a rasové nenávisti, prevence všech druhů závislostí u dětí a mládeže, prevence zneužívání médií, podpora zdravého životního stylu, podpora šetrného chování k životnímu prostředí a některé další.

AICM ČR a ZIPCEM na jednání deklarovali, že v řadě činností a jejich podpoře budou postupovat společně a ve vzájemné kooperaci. Obě strany se tak dohodly na projektových vstupech do vybraných celoevropských, partikulárních i jednotlivých národních grantových titulů, které by umožnily společně a nebo jednotlivě, ale návazně řešit výše uvedená nejvíce frekventovaná obsahová témata.

V současné době je domluveno, že jedna ze společných aktivit se za české organizace uskuteční v posledním týdnu měsíce srpna příštího roku a že další z aktivit, která bude organizována také českou stranou by se měla uskutečnit v měsíci říjnu 2019. Slovenská strana pak bude připravovat zahájení společného vzdělávacího programu pětidenní školící aktivitou v měsíci červnu 2019 na Slovensku.
Součástí spolupráce v oblasti vzdělávání a vzdělávacích programů samozřejmě i nadále bude zůstávat vzájemná licenční výměna informačních materiálů.