Oblasti informací
Vzdělávání
Práce
Volný čas
Cestování
Zdraví
Sociálně patologické jevy
Ekologie
Sociální skupiny a hnutí
Občan a stát
Národní a mezinárodní organizace
Mládež v EU

V Brně se uskutečnila Valná hromada členů AICM ČR
14.04.2016, Václav Pavlík, sekretář AICM ČR
Již podruhé se v tomto roce uskutečnilo v Brně pracovní jednání zřizovatelů a provozovatelů Informačních center pro mládež (ICM), členů Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice (AICM ČR). Na lednové jednání, které bylo ve svém obsahu zaměřené především na hledání cest dalšího rozvoje AICM ČR, navázala ve dnech 7.a 8.dubna 2016 valná hromada AICM ČR. A opět se jednalo o rokování, které bylo z hlediska dalšího směřování AICM ČR, velmi významné. A to nejen tím, že dle daných reglementů valná hromada AICM ČR projednala a schválila Výroční zprávu za rok 2015. Jednání valné hromady se opět jako hosté zúčastnili zástupci partnerského Združenia informačních a poradenských centier mladých v Slovenskej republike ( ZIPCeM SR) v čele s předsedkyní ZIPCeM SR paní Elenou Valenteje. Nejen toto jednání, ale i předcházející účast zástupců AICM ČR na valném shromáždění ZIPCeM SR, potvrdilo, že obě organizace mají obdobné problémy spočívající ve své podstatě v problematickém přístupu odpovědných státních institucí k oblasti informačně poradenských a konzultačních služeb pro mládež a o mládeži.
Aktuálně zejména AICM ČR dlouhodobě nejen upozorňuje, ale nabízí i celou řadu řešení vycházejících z pozitivních zkušeností evropských politik v oblasti mládeže. Stát, reprezentovaný Ministerstvem školství, tělovýchovy a mládeže (MŠMT), v oblasti informací pro mládež a o mládeži však na tyto aktivity nestátní neziskové organizace v podstatě systémově nereaguje. Dlouhodobě řeší pouze vnější jevové stránky daných oblastí činností, včetně ekonomické podpory většinově subjektů, jejichž hlavní náplní činnosti nejsou informačně poradenské a konzultační služby pro děti, mládež a pracovníky s mládeží.

I z těchto důvodů hledají obě partnerské organizace společně cesty, jak těmto přístupům nejen nepodlehnout, ale naopak z nich vytěžit to dobré. A ukazuje se, že i bez příslušných státních orgánů jsou například členská ICM AICM ČR schopna nejen přežít, ale dokonce se v rámci implementace pozitivních zkušeností evropských politik mládeže, zejména v oblasti informací pro mládež a o mládeži, v místech a regionech rozvíjet na bázi všeoborové spolupráce ve velmi širokém spektru stávajících i potencionálních partnerů.

Velice výrazně těmto procesům napomáhá členství a aktivity AICM ČR v Asociaci nestátních neziskových organizací v České republice (ANNO ČR) i členství a aktivity jednotlivých členů AICM ČR v krajských asociacích či obdobných subjektů především neziskového sektoru. Při implementaci nového programového období Evropské unie mohou prostě v různých aktivitách členové AICM ČR ledacos z toho, co umějí, nabídnout v rámci podpory územního rozvoje příslušného regionu (členská ICM AICM ČR působí v současném období v sedmi krajích).

I vzhledem k těmto procesům se valná hromada AICM ČR opět věnovala také svým Stanovám. V diskuzích a konzultacích před konáním i v průběhu valné hromady se členové AICM ČR zabývali i zkušenostmi partnerů z okruhu svých působností v rámci probíhající rekodifikace neziskových organizací dle nového občanského zákoníku. Valná hromada na svém jednání tento proces uzavřela a nové Stanovy schválila.

Letošní valná hromada AICM ČR byla i valnou hromadou volební. Statutárními zástupci zřizovatelů a provozovatelů ICM AICM ČR byl zvolen nový výkonný výbor. Předsedou – statutárním zástupcem AICM ČR - byl jednomyslně zvolen Mgr. Vlastimil Kopeček (Centrum pro pomoc dětem a mládeži o.p.s. Český Krumlov, člen Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, zřizovatel a provozovatel ICM Český Krumlov). Dalšími členy výkonného výboru AICM ČR byli jednomyslně zvoleni Mgr. Josef Svoboda (Klub přátel a sponzorů Domu dětí a mládeže Lomnice nad Popelkou z.s., zřizovatel a provozovatel ICM Lomnice nad Popelkou, člen Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje a člen Neziskovky Libereckého kraje z.s.) a Jan Lyko (YMCA Hradec Králové z.s., zřizovatel a provozovatel ICM Hradec Králové).